مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تصمیم صدام به جنگ علیه ایران (ج 9)

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت آخرین چاپ: 
اول
نام مجموعه: 
روزشمار
زبان کتاب: 
فارسی
فهرست: 

( متن بخش " گزارش روزشمار"  این کتاب در قسمت روزشمار سایت به تفکیک هر روز قابل دسترسی است. همچنین فایل PDF این کتاب به تفکیک هر روز در همان بخش قابل دانلود می باشد)

پیش گفتار 

مقدمه

1 مرداد 1359

2 مرداد 1359

... تا

30 شهریور 1359

گزارش روزشمار

فهرست راهنما

تصویر روی جلد: 
تصمیم صدام به جنگ علیه ایران (ج 9)
فایل pdf: 
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: