مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جنگ ایران و عراق ازنگاه نظریه های روابط بین الملل

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
294
قیمت: 
90000 ریال
فهرست: 

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: نظریه های متعارف جنگ در رشته روابط بین الملل

فصل سوم: ماهیت منازعه و جنگ ایران و عراق

فصل چهارم: نظریه های جنگ در رشته روابط بین الملل و جنگ ایران و عراق

فصل پنجم: نتیجه گیری

منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق از منظر نظریه های روابط بین الملل
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب جنگ ایران و عراق از منظر نظریه های روابط بین الملل
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: