مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خوزستان در جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت آخرین چاپ: 
هشتم
سال آخرین چاپ: 
1390
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
66
قیمت: 
40000 ریال
فهرست: 

این اطلس، شامل وقایع جنگ (جدول‌ها، نمودارها و نقشه‌های نظامی) مربوط به استان خوزستان و دارای پنج فصل است. فصل اول، خوزستان را قبل از انقلاب و از انقلاب اسلامی تا شروع جنگ و هجوم ارتش عراق به این سرزمین و اهداف عراق از این هجوم و میزان دستیابی به آن تشریح می‌کند. هریک از فصل‌های دو تا چهار، به گزارش هجوم دشمن در هریک از محورهای سه‌گانه‌ی خوزستان (شوش ـ دزفول، سوسنگرد ـ اهواز و خرمشهر ـ آبادان) اختصاص یافته است. همچنین عملیات‌های تعقیب متجاوزان که در هریک از این محورها انجام شده، به همراه نتایج آن با نمودار و جداول مربوطه بیان شده است. در فصل پنجم نیز تهاجم مجدّد عراق و حماسه‌ی بزرگ رزمندگان در عقب راندن متجاوزان ارائه شده است. تصاویر ارائه شده همراه با متن توضیحی هستند.

مجموعه اطلس راهنما- شماره 1

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: خوزستان قبل از انقلاب

فصل دوم: خوزستان در بحران پس از انقلاب اسلامی

فصل سوم: وضعیت قوای نظامی ایران و عراق در آستانه جنگ

فصل چهارم: آغاز تهاجم به خوزستان

فصل ششم: محور شوش - دزفول

فصل هفتم: محور سوسنگرد - اهواز

فصل هشتم: محور خرمشهر - آبادان

فصل نهم: پایان جنگ

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب خوزستان در جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب خوزستان در جنگ

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: