مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دیپلماسی ایران و قطعنامه 598

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1393
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قیمت: 
100000 ریال
فهرست: 

پیش گفتار و مقدمه

فصل مقدماتی

فصل اول: روند سیاسی دیپلماتیک جنگ از آغاز تا مرحله صدور قطعنامه 598

فصل دوم: تحولات بین المللی در آستانه صدور قطعنامه 598

فصل سوم: تاثیر دیپلماسی ایران بر قطعنامه 598/ واقعیت یا روایت؟

فصل چهارم: از صدور تا پذیرش قطعنامه 598

فصل پنجم: از آتش بس تا پذیرش قرارداد الجزایر توسط عراق

فصل ششم: معرفی آغازگر جنگ

نتیجه گیری

فهرست منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب دیپلماسی ایران و قطعنامه 598
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب دیپلماسی ایران و قطعنامه 598
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: