مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سیاست خارجی لیبی در جنگ ایران و عراق

چاپلینک ثابت
ناشر: 
انتشارات صفحه جدید
نوبت آخرین چاپ: 
اول
سال آخرین چاپ: 
1392
نام مجموعه: 
پژوهش‌های موضوعی
زبان کتاب: 
فارسی
قیمت: 
70000 ریال
فهرست: 

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: چارچوب نظری

فصل دوم: عوامل موثر بر سیاست گذاری خارجی لیبی

فصل سوم: عوامل موثر بر سیاست خارجی لیبی در جنگ ایران و عراق

فصل چهارم: روابط ایران و لیبی در دوران جنگ تحمیلی

فصل پنجم: جمع بندی

روزشمار روابط ایران و لیبی در دوران جنگ تحمیلی

فهرست منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب سیاست خارجی لیبی در جنگ ایران و عراق
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب سیاست خارجی لیبی در جنگ ایران و عراق
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: