مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کرمانشاه در جنگ

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
چهارم
سال آخرین چاپ: 
1391
نام مجموعه: 
اطلس
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
154
قیمت: 
60000 ریال
فهرست: 

مجموعه اطلس راهنما- شماره 7

 

راهنمای نقشه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: آشنایی با استان کرمانشاه

فصل دوم: اقدامات عراق از پیروزی انقلاب تا هجوم سراسری

فصل سوم: نبردهای ایران در جبهه پاوه-نوسود

فصل چهارم: نبردهای ایران در جبهه قصر شیرین- سرپل ذهاب- گیلان غرب

فصل پنجم: نبردهای ایران در جبهه نفت شهر-سومار

فصل ششم: پایان جنگ

نمودارها

منابع

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب کرمانشاه در جنگ
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب کرمانشاه در جنگ
pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: