مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارشی کوتاه

چاپلینک ثابت
ناشر: 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
پدیدآور: 
نوبت آخرین چاپ: 
دهم
سال آخرین چاپ: 
1388
نام مجموعه: 
عمليات‌ها و نبردها
زبان کتاب: 
فارسی
تعداد صفحات: 
84
قیمت: 
6000 ریال
فهرست: 

این کتاب، به منظور آشنایی با جنگ تهیّه شده و شامل مطالب زیر است: «زمینه‌سازی هجوم (57/11/22 تا 59/6/30)، هجوم سراسری (59/6/31 - 59/1/27)، کسب اعتماد به نفس (59/6/31 تا 60/6/31)، آزادسازی مناطق اشغالی (60/6/31 تا 61/6/31)، تعقیب متجاوز (61/6/31 تا 62/6/31)، تحوّل غیرآشکار در جنگ (62/6/31 تا 63/6/31)، آغاز اقدامات سیاسی (63/6/31 تا 64/6/31)، تغییر توازن به سود ایران (64/6/31 تا 65/6/31)، سال سرنوشت (65/6/31 تا 66/6/31) و پایان جنگ (66/6/31 تا 67/5/29)». فهرستی از نقشه‌ها و جداول کتاب در ارتباط با تهاجم هوایی و زمینی عراق در آغاز جنگ، مناطق اشغالی در آغاز و پایان سال اول و دوم جنگ، مناطق عملیاتی به تفکیک سال‌های دوم تا هشتم جنگ و وضعیت مناطق اشغالی پس از فتح خرّمشهر تا پذیرش قطعنامه‌ی 598» در پایان کتاب ارائه شده است.

تصویر روی جلد: 
تصویر روی جلد کتاب گزارشی کوتاه
تصویر پشت جلد: 
تصویر پشت جلد کتاب گزارشی کوتاه

مطالب مرتبط

pic_bookshop: 

نویسندگان / پدیدآوران: