مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

اسناد

کالک و نقشه

گسترش و حمله خودی در عملیات شهید مدنی

شهید مدنی (27 شهریور 1360) 1360 سوسنگرد(طلائیه تا بستان)
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی طریق القدس

منطقه : بستان

تاریخ عملیات :...

طریق القدس لشکر 17 علی بن ابی طالب (ع) فکه- شوش - دزفول بستان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی طریق القدس

منطقه : سوسنگرد - بستان

...

طریق القدس فکه- شوش - دزفول سوسنگرد, بستان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی طریق القدس

منطقه : سوسنگرد - اهواز

...

طریق القدس فکه- شوش - دزفول سوسنگرد, اهواز
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی توکل

منطقه : آبادان

تهیه کننده : مرکز...

توکل 1359 شلمچه تا فاو آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک وضعیت استقرار و گسترش خودی و دشمن توکل

منطقه : آبادان...

توکل 1359 شلمچه تا فاو آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک منطقه عملیاتی توکل

منطقه : آبادان

 

توکل 1359 شلمچه تا فاو آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی توکل

منطقه : شمال آبادان

تهیه کننده :...

توکل 1359 شلمچه تا فاو آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی

منطقه : شلمچه

تهیه کننده : تطبیق ادوات...

قرارگاه کربلا 1366 شلمچه تا فاو شلمچه
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) 1360 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) 1360 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) لشکر 17 علی بن ابی طالب (ع) سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) لشکر 25 کربلا سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) 1360 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان, سلیمانیه (عراق)
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) 1360 سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) لشگر 77 پیروز خراسان سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان, خرمشهر
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

...

ثامن الائمه (ع) سوسنگرد(طلائیه تا بستان) آبادان
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عراقی

منطقه : شرق بصره

یگان : لشکر8

...

رمضان 1361 شلمچه تا طلائیه بصره
آیکن: 
بانک اسناد جنگ

کالک عملیاتی رمضان

منطقه : شرق بصره

یگان : 41...

رمضان لشکر 41 ثارالله (ع) شلمچه تا طلائیه بصره

صفحه‌ها

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس