مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سیدصادق و کلینه (ایذایی) (28 آذر 1359)

چاپلینک ثابت
سطح نبرد: 
ایذائی
سال: 
1359
شناسنامه عملیات : 

زمان: 1359/9/28

سازمان رزم: ارتش و سپاه

فرماندهي: ارتش

 

شرح مختصر نبرد : 

ﺟـﺒﻬﻪ ﻣﯿـﺎﻧﯽ در روز 28 آذر 1359 ﺷـﺎﻫﺪ ﯾـﮏ ﻧـﺒﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد . اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی در ﻣــﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺪﺻــﺎدق ( در ﺷــﻤﺎل ﺳــﺮﭘﻞ ذﻫــﺎب ) ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻌﺎﺑــﺮ وﺻــﻮﻟﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﺳــﻂ ﻧﯿـﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﺳـﭙﺎه و ارﺗـﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . در اﯾـﻦ ﻧـﺒﺮد ﻫﻮاﻧﯿـﺮوز ﺑﺎ اﻧﻬﺪام 17 ﺗﺎﻧﮏ و ﻧﻔﺮﺑﺮ دﺷﻤﻦ ، ﻧﻘﺶ ﻗـﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬـﯽ اﯾﻔـﺎء ﻧﻤـﻮد . در اﯾـﻦ ﻋﻤـﻠﯿﺎت ﻋﻼوهـ ﺒﺮ اﻧﻬﺪام ﯾﮏ ﮔﺮدان ﭘﯿﺎده دﺷﻤﻦ ، 15 ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  اﺳﺎرت درآﻣﺪﻧﺪ و از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی ، 7 ﺗﻦ ﺷﻬﯿﺪ و 10 ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ

 

جبهه نبرد: 
قصرشیرین-سرپل ذهاب-گیلانغرب

نبردهای مهم بر روی نقشه