مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فلش و استعداد خودی درعملیات طریق القدس

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی طریق القدس

منطقه : بستان

تاریخ عملیات :1360/9/8 تا 1360/9/15

یگان : لشکر17 علی بن ابیطالب

 

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

5677
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی