مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سند عملیات ثامن‌الائمه(ع)

چاپلینک ثابت

گزارش طرح عملیاتی آبادان، دارخویین، ماهشهر- مربوط به نبرد ثامن‌الائمه(ع)

هفتم مهرماه سال 1360 دو روز پس از پیروزی عملیات ثامن الائمه(ع) در شکستن حصر آبادان ، فرماندهان در جلسه ای به بررسی نتایج و نقاط ضعف و مثبت این عملیات پرداختند.

گزارش این جلسه در 14 برگ تایپی تهیه گردیده است. در این گزارش اظهارات افراد ذیل منعکس شده است :

1- رحیم صفوی   2- معینیان     3- خرازی (دارخویین)        4- باقری        5- عساکره (جاده ماهشهر آبادان)        6- رشید (ایستگاه 7)          7- بنادری                  8- صفوی (فیاضیه)    

محتوای جلسه، شامل بررسی نقاط ضعف و قوت عملیات و نیروهای عمل کننده و تحلیل شرایط است. با توجه به دست اول بودن این سند به لحاظ نزدیکی فوق العاده به زمان عملیات مطالعه آن برای محققان و پژوهشگران مغتنم و مفید خواهد بود.

صفحات 1 و 2 این سند در گزارش عملیات نبرد ثامن الائمه(ع) مورد استفاده قرار گرفته است.

عملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمه

عملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمه

عملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمه

عملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمه

عملیات ثامن الائمهعملیات ثامن الائمه

دیدگاه جدیدی بگذارید