رویدادهای 1 اسفند؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش تصویری از همایش عملیات خیبر

چاپلینک ثابت

از راست به چپ الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

از راست به چپ آقایان: الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

 

 

 

 

 

خداوردی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

خداوردی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

بذر افکن در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

بذرافکن در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

یحیی نیازی درهمایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

یحیی نیازی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

سردار غلامپور در همایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

سردار غلامپور در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

الوندی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

الوندی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

 

 

 

 

از راست به چپ الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

از راست به چپ آقایان: الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

 

 

 

 

 

 

 

از راست به چپ سردار غلامپور، نیازی

از راست به چپ آقایان: سردار غلامپور، نیازی

 

 

 

 

 

از راست به چپ سردار غلامپور، نیازی، خداوردی

از راست به چپ آقایان: سردار غلامپور، نیازی، خداوردی

 

سردار غلامپور در همایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

سردار غلامپور در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

یحیی نیازی در همایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

یحیی نیازی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

از راست به چپ الوندی، غلامپور، نیازی

از راست به چپ آقایان: الوندی، سردار غلامپور، نیازی 

 

از راست به چپ سلیمان‌زاده، سردار نائینی، سردار غلامپور

از راست به چپ آقایان: سلیمان‌زاده، سردار نائینی، سردار غلامپور

 

از راست به چپ نیازی، اسکندری، سردار نائینی

از راست به چپ آقایان: نیازی، اسکندری، سردار نائینی

 

از راست به چپ نیازی، اسکندری، سردار‌ نائینی، جباری

از راست به چپ آقایان: نیازی، اسکندری، سردار‌ نائینی، جباری

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار- مرکز
گزارش تصویری

دیدگاه جدیدی بگذارید