مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش تصویری از همایش عملیات خیبر

چاپلینک ثابت

از راست به چپ الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

از راست به چپ آقایان: الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

 

 

 

 

 

خداوردی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

خداوردی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

بذر افکن در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

بذرافکن در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

یحیی نیازی درهمایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

یحیی نیازی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

سردار غلامپور در همایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

سردار غلامپور در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

الوندی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

الوندی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

 

 

 

 

از راست به چپ الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

از راست به چپ آقایان: الوندی، سردار غلامپور، نیازی، خداوردی، بذرافکن

 

 

 

 

 

 

 

از راست به چپ سردار غلامپور، نیازی

از راست به چپ آقایان: سردار غلامپور، نیازی

 

 

 

 

 

از راست به چپ سردار غلامپور، نیازی، خداوردی

از راست به چپ آقایان: سردار غلامپور، نیازی، خداوردی

 

سردار غلامپور در همایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

سردار غلامپور در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

یحیی نیازی در همایش  عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

یحیی نیازی در همایش عملیات خیبر مظهر ابتکار و نوآوری؛ سرآغاز تحول

 

از راست به چپ الوندی، غلامپور، نیازی

از راست به چپ آقایان: الوندی، سردار غلامپور، نیازی 

 

از راست به چپ سلیمان‌زاده، سردار نائینی، سردار غلامپور

از راست به چپ آقایان: سلیمان‌زاده، سردار نائینی، سردار غلامپور

 

از راست به چپ نیازی، اسکندری، سردار نائینی

از راست به چپ آقایان: نیازی، اسکندری، سردار نائینی

 

از راست به چپ نیازی، اسکندری، سردار‌ نائینی، جباری

از راست به چپ آقایان: نیازی، اسکندری، سردار‌ نائینی، جباری

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار- مرکز
گزارش تصویری

دیدگاه جدیدی بگذارید