مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 5 اسفند؛

 

تبیین سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پیامدهای آن در بین بسیجیان (مطالعه موردی: شهید حسین خرازی)

چاپلینک ثابت
سال: 
1395

چکیده

اشخاص: