مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت)

چاپلینک ثابت
سال: 
1395

چکیده