گردشگری جنگ و بررسی گرایش گردشگران ورودی به مناطق جنگی (مورد مطالعاتی: خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه)

چاپلینک ثابت
سال: 
1394

چکیده