مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سیر تصاعد و گسترش صحنه نبرد آینده از سوی کنشگران جنگ

چاپلینک ثابت
فصلنامه: 
پدیدآور: 
خسرو حسنلو
صاحب اثر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
فایل: 

دیدگاه جدیدی بگذارید