مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

مشخصه های تاکتیکی و تأثیرات راهبردی عملیات کربلای 5

چاپلینک ثابت
فصلنامه: 
پدیدآور: 
صاحب اثر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
فایل: 

مقاله