مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 5 اسفند؛

 

نگرشی جامعه‌شناختی به جنگ ایران و عراق رهیافت نشانه‌شناسی

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشکده: 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مقطع تحصیلی: 
دکترا
دسته‌بندی موضوعی: 
پدیدآور: 
علیرضا سلیمانی
استاد راهنما: 
همایون الهی
تاریخ دفاع: 
1382
محل نگهداری: 
دانشگاه تهران

body

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

دانشگاه/ دانشکده: