مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 5 اسفند؛

 

کارنامه سیاسی و فرهنگی مصطفی چمران

چاپلینک ثابت
زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود
دانشکده: 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
پدیدآور: 
رضا مهدی پناه
استاد راهنما: 
محمدعلی علیزاده
تاریخ دفاع: 
1394
محل نگهداری: 
دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود

body

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

دانشگاه/ دانشکده: