یگان ها

قرارگاه‌ها (و سپاه عملیاتی)

نیروها

یگان‌های رزم - سپاه پاسداران

یگان‌های پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم

یگان‌های رزم - ارتش