مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آمار مجروحین در عملیات نصر4

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
28568
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

11
تیر
1366
تعداد: 
5 برگ
محل نگهداری: 
آرشیومرکز اسناد
چکیده: 

با توجه به تحریم ها و اتحاد جهانی علیه ایران در جنگ هشت ساله با عراق، و کاهش قیمت نفت و ...؛امکان خرید و توسعه سلاح های پیشرفته و فراوان برای ایران وجود نداشت. لذا دفاع عمدتا  بر اساس تکیه بر نیروی انسانی شکل می گرفت. نیرویی که داوطلبانه به جبهه می آمد و حفظ جان او برای کشور و انقلاب از اهمیت بسیاری برخوردار بود. به همین جهت، علاوه بر ایجاد واحدهای امداد و انتقال مجروحین، ضرورت تأسیس مراکز درمانی نزدیک به منطقه عملیات و در عین حال در منطقه امن و دور از تیررس احساس شد و بیمارستانهای صحرایی به تدریج در مناطق عملیاتی مستقر و خدمات لازم را تا زمانی که فعالیتهای عملیاتی در منطقه وجود داشت به نیروهای رزمنده ارائه می کردند. همچنین، نظام به هم پیوسته اورژانس و درمان، از سال دوم جنگ شکل منسجمی به خود گرفت.

در عملیات نصر4 اورژانس بیمارستانهای صحرایی که مجروحین در آنجا پذیرش شدندعبارت بودند از:

1- بیمارستان صحرایی صاحب الزمان(عج)

2- بیمارستان صحرایی حضرت زهرا(س)

3- اوژانس ش .م.ر شهید عارفیان

4- اوژانس ش .م.ر شهید نمکی

آمار مجروحین پذیرش شده در اورژانس های مستقر در منطقه  عملیاتی نصر4 که از طرف بهداری قرارگاه نجف  از تاریخ 1366/3/31 لغایت 1366/4/10 صادر شده است، به شرح این سند گزارش شده است.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: