مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آمار مهمات مصرفی توپخانه درعملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
23418
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

30
فروردین
1365
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

سند مزبور در سه برگ، آمار مهمات مصرفی سه ماهه توپخانه در عملیات والفجر 8 توسط ارتش و سپاه را به صورت جدول به تفکیک نوع جنگ افزار در مقاطع پنج روزه، نمایش می دهد.

در هر برگ، آمار مهمات مصرفی یک ماه گزارش داده شده است.

 یکماه اول از تاریخ 1364/11/20 الی 1364/12/19 

یکماه دوم از تاریخ 1364/12/20 الی 1365/1/19

و یکماه سوم از تاریخ  1365/1/20 الی 1365/1/30

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: