مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تجاوزات عراق قبل از جنگ (پاسگاه مرزی - استان کرمانشاه)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
277085
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

1
مرداد
1359
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

گزارش ازگروهان قصر شیرین به کرمانشاه رکن 3  درمورد حمله نیروهای عراقی به یک پاسگاه های مرزی و تبادل آتش  شدید.

متن سند: 

از: قصرشیرین

به: کرمانشاه ر3- رونوشت ف تیپ 3 - ر3

گروهان قصر شیرین گزارش نموده است در ساعت 2400 مورخه 59/5/1 مهاجمین مسلح مزدور بعث عراق پاسگاه  ... . [ناخوانا]  را با سلاحهای مختلف زیرآتش قرار داده اند که پرسنل پاسگاه شدیدا به آتش آنان جواب دادن که مهاجمین متواری میگردند ضمنا در حدود ساعت 0200-59/5/2 ارتش بعث عراق با توپخانه سنگین پاسگاه مزبور و اطراف قصر شیرین را زیرآتش قرارداد که این امر موجب رغبت و وحشت اهالی گردید. این تیراندازی تا ساعت 0200 ادامه داشت به پرسنل پاسگاه صدمه و خساراتی وارد نشده است دستورات مراقبتی بایسته صادر گردید.

 59/5/2سرگرد حاج علیخانی

تصاویر مرتبط: 
اماکن: 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.