مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد گزارش لحظه به لحظه مرحله اول و دوم عملیات بیت المقدس

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7343
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

11
فروردین
1361
تعداد: 
20 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

با شروع عملیات، یگان ها به سمت دشمن حرکت کرده و حتی المقدور سعی می کنند بدون درگیری درمیان دشمن رخنه نمایند و خود را به جاده آسفالته اهواز- خرمشهر برسانند. یگان های قرارگاه قدس در ابتدای امرپیش روی خوبی داشتند به طوری که بیش از500 نفر از نیروهای دشمن را اسیر کردند. اما در ادامه عملیات با موانع و مواضع مستحکم و مقاومت نیروهای دشمن مواجه شدند. یگان های قرارگاه فتح ضمن نفوذ در مواضع دشمن، پس از درگیریهای متفاوت، خود را به جاده آسفالت رساندند. قرارگاه نصر، با مواضع و مقاومت های بیشتری از دشمن مواجه بود، اما  پیشروی خوبی داشته و در میان مواضع دشمن نفوذ کرده اند به طوری که در بعضی نقاط دشمن را محاصره کردند.

متن سند: 

 این سند گزارش لحظه به لحظه عملیات بیت المقدس  و شرح وقایع برای روز اول و دوم عملیات می باشد که در آن آخرین وضعیت تیپ ها و یگانهای عمل کننده را نشان می دهد.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: 
اسناد مرتبط