مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جوخه اعدام برای فراریان دفاع ازخرمشهر

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
548036
نوع سند: 
اسناد عراقی
زبان: 
عربی

تاریخ تهیه

26
اردیبهشت
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

فرمانده پلیس خرمشهر(محمره) دستور تشکیل جوخه اعدام را صادر کرده و در آن تاکید می کند هر کس در دفاع از خرمشهر کوتاهی کند و قصد فرار را داشته باشد، اعدام می شود.

متن سند: 

این سند به زبان عربی است

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: