مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دستورجزء به جزء شماره 2 عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
6816
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

2
فروردین
1361
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

دستورجزء به جزء شماره 2 عملیات فتح المبین

متن سند: 

1

تصاویر مرتبط: 
اسامی: