مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دستورفرمانده نیروی زمینی(صیاد شیرازی) برای آماده شدن یگانها برای عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
6778
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

1
فروردین
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

دستورفرمانده نیروی زمینی(صیاد شیرازی) برای آماده شدن یگانها برای عملیات فتح المبین

متن سند: 

1

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند :