مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سازمان رزم و گزارش عملیات یگانهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا در والفجر4

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7062
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

3
آبان
1362
تعداد: 
8 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

سازمان رزم یگانهای تحت امر قرارگاه مقدم حمزه سیدالشهدا درعملیات والفجر 4 که توسط مسئول طرح وعملیات یگان(علی فضلی) تهیه شده است.

متن سند: 

 این سند شامل:

1- سازمان رزم لشکرهای (14 امام حسین (ع)،8 نجف،31 عاشورا، 41 ثارلله، 25 کربلا، 17 علی ابن ابیطالب، 5 نصر، تی 144 مستقل قمربنی هاشم

2-گزارش کار 2گروهان از گردان یامهدی تی 144 قمر بنی هاشم

3- گزارش عملیاتی از طرح وعملیات قرارگاه  مقدم حمزه

4- گزارش جمع بندی شده  ازتیمهای عملیاتی

5- گزارش عملیات لشکر41 ثارالله 

6- گزارش عملیات لشکر25 کربلا

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند : 
اماکن: