مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح عراق برای دفاع از خرمشهر

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7003
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

17
فروردین
1361
تعداد: 
9 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

سرهنگ ستاد نزار صاحب کاظم افسر رکن سوم لشکر3 زرهی عراق پس از اسارت، آخرین وضعیت خطوط دفاعی و استحکامات ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر را چنین توصیف می کند:

خط اول- کانال سراسری در حاشیه رودخانه و ایجاد موانع و میادین مین و سیم خاردار به عرض 200 متر

خط دوم- وجود کانالهای سراسری به موازات خط اول

خط سوم و چهارم به همین ترتیب، ضمن اینکه کلیه ساختمانهای مابین خطوط دوم و سوم و چهارم تخریب شده است و میادین مین متعددی ایجاد شده است.

برپا کردن خودروهای فرسوده و تنه درختان نخل و تله گذاری آنها در بخشی از مناطقی که احتمال عملیات فرود چتر بازان ایرانی داده می شود.

متن سند: 

یک نسخه خلاصه بازجویی سرهنگ عراقی که  در 8 صفحه بوده  و حاوی طرح پدافندی لشکر 3 زرهی ارتش عراق از منطقه خرمشهرمی باشد.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: