مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح عملیاتی بدر - مربوط به اسناد رمضان

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
16102
نوع سند: 
سند مکتوب
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

14
تیر
1361
تعداد: 
9 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

طرح عملیاتی  بدر - مربوط به اسناد رمضان

در تکمیل نبرد بیت المقدس به این سند استناد شده است.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: