مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح عملیاتی شماره 2 قرارگاه نجف درعملیات والفجر1

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
74818
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

20
اسفند
1361
تعداد: 
13 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

این سند با نام طرح عملیاتی شماره 2 از سوی قرارگاه مشترک عملیاتی نجف به امضای سرهنگ منوچهردژکام از ارتش جمهوری اسلامی و حاج ابراهیم همت از سپاه رسیده است و سندی کامل و ارزشمندی می باشد درگزارش نبرد والفجر1 به این سند اشاره شده است وکل این سند 34 صفحه می باشد که13 صفحه از آن به نمایش گذاشته شده است.

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: