مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

پیشدستی رژیم بعث در اقدامات خرابکارانه داخل ایران

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
580035
نوع سند: 
اسناد عراقی
زبان: 
عربی

تاریخ تهیه

30
فروردین
1359
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیومرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

درفروردین ماه 1359 ، پنج ماه قبل ازآغاز رسمی تجاوز عراق به ایران، فرماندهی لشکر 8 عراق طی ابلاغیه فوری و محرمانه به یگانهای تحت امر دستور می دهد تا نسبت به حفاظت از تاسیسات نفتی و حیاتی دقت بیشتری کنند.

در این سند پیش بینی شده که چون رزمندگان عربستانی ( منظور تجزیه طلبان خوزستان با عنوان جبهه خلق عرب است) فعالیتهایی داشته اند، امکان دارد تا ایران نیز دست به عکس العمل و اقدام متقابل بزند.

این سند نشان دهنده آن است که رژیم بعث عراق درتحرکات ضد انقلابی و خرابکارانه و تحریک آمیز در داخل کشور ایران و حمایت از تجزیه طلبان  نقش پیش دستانه داشته است.

متن سند: 

بر اساس نامه سری فوری 1246 لشکر 8 درتاریخ 12 /4

و نامه سری فوری 1546 مرز اربیل در تاریخ 14/ 4

به ما چنین ابلاغ شده است:

به جهت احتمال انجام اقدامات خرابکارانه ازسوی دوستان رژیم نژاد پرست ایران (!) برضد پالایشگاه های نفت، راه آهن و تاسیسات مهم، احتمال عکس العمل انتقام جویانه ایران نسبت به فعالیت رزمندگان عربستانی (!) ضرورت دارد تا حفاظت لازم از این گونه تاسیسات به عمل آید.

امید است هوشیاری و مراقبت و طبقه بندی رعایت و به آن عمل گردد.

فرمانده گردان

سری فوری- از گردان 91 تی 112 به کلیه گروهان ها

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: