مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

کالک طرح مانور عملیات کربلای 3

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
650
نوع سند: 
سند مکتوب

تاریخ تهیه

11
شهریور
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

کالک طرح مانور عملیات کربلای 3

متن سند: 

کالک طرح مانور عملیات کربلای 3 (حرکت و مانور ناو گروه، تصرف آتش پشتیبانی نزدیک)

منطقه: اسکله العمیه

یگان: قرارگاه نوح

تاریخ تهیه:1365/6/11

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

روزشمار دفاع‌مقدس01 اسفند

روزشمار اسناد سازمان ملل01 اسفند