مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک فلش حمله خودی درعملیات حسین بن علی(ع)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
10347
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

28
شهریور
1359
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

فلش حمله خودی در عملیات حسین بن علی(ع) 

متن سند: 

نام کالک: فلش حمله خودی

نام منطقه: عمومی میمک

نام عملیات: حسین بن علی(ع)

فلش حمله خودی و خط خودی و دشمن قبل از عملیات و بعد از عملیات 

مقیاس: 1/250000

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: