مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

کالک فلش حمله خودی درعملیات حسین بن علی(ع)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
10347
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

28
شهریور
1359
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

فلش حمله خودی در عملیات حسین بن علی(ع) 

متن سند: 

نام کالک: فلش حمله خودی

نام منطقه: عمومی میمک

نام عملیات: حسین بن علی(ع)

فلش حمله خودی و خط خودی و دشمن قبل از عملیات و بعد از عملیات 

مقیاس: 1/250000

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

روزشمار دفاع‌مقدس01 اسفند

روزشمار اسناد سازمان ملل01 اسفند