مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
5324
نوع سند: 
سند مکتوب

تاریخ تهیه

27
شهریور
1360
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

متن سند: 

نام کالک: فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

نام منطقه: سوسنگرد

تهیه کننده: مرکز اسناد دفاع مقدس

مقیاس: 1/50000

 

تصاویر مرتبط: 
اماکن: