مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
5355
نوع سند: 
سند مکتوب
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

کالک فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

متن سند: 

نام کالک:  فلش و خط خودی و دشمن در عملیات شهید مدنی

نام منطقه: عمومی سوسنگرد

تهیه کننده: مرکز اسناد دفاع مقدس

مقیاس: 1/50000

خط خودی و دشمن قبل و بعد ازعملیات

تصاویر مرتبط: 
اماکن: