مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک وضعیت اسکله الامیه

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
5443
نوع سند: 
سند مکتوب

تاریخ تهیه

8
شهریور
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

وضعیت اسکله الامیه

متن سند: 

وضعیت استقرار نیرو و تجهیزات دشمن بر روی اسکله در عملیات کربلای سه

نام منطقه: خلیج فارس

یگان: 14 امام حسین(ع)

تهیه کننده: واحد اطلاعات عملیات

مقیاس: 1/2000 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: