مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

کالک گسترش و حمله خودی در عملیات شهید مدنی

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
2204
نوع سند: 
کالک و نقشه

تاریخ تهیه

29
شهریور
1360
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

گسترش و حمله خودی در عملیات شهید مدنی

متن سند: 

نام کالک: گسترش و حمله خودی در عملیات شهید مدنی

نام منطقه: عمومی سوسنگرد

نام یگان: قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب

تهیه کننده: نیروی زمینی ارتش

مقیاس: 1/50000

تصاویر مرتبط: 

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

روزشمار دفاع‌مقدس01 اسفند

روزشمار اسناد سازمان ملل01 اسفند