مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش حمله رزمندگان در مرحله سوم عملیات بیت المقدس ازطرف فرمانده عراقی

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
اسناد عراقی
زبان: 
عربی

تاریخ تهیه

22
اردیبهشت
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

فرمانده مستقر در خرمشهر به رده مافوق اعلام می کند در اثرحمله نیروهای ایرانی، واحدهای تحت امر او از اطراف خرمشهر عقب نشینی کرده و در داخل شهر خرمشهر مستقر شده اند.

متن سند: 

این سند عراقی بوده و از طرف عادی عبد جواد نفاخ فرمانده عراقی مستقردرخرمشهربه رده مافوق فرستاده شده است.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: