مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش فعالیت های دشمن ( لشکر19) درعملیات کربلای 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
27598
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

20
فروردین
1366
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

گزارشی از فعالیت های دشمن  در دومین روز عملیات کربلای 8

متن سند: 

گزارش فعالیت های دشمن  درعملیات کربلای 8

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: