مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش وضعیت و تغییرات دشمن چند روز قبل از عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
6690
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

26
اسفند
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

گزارش وضعیت و تغییرات دشمن چند روز قبل از عملیات فتح المبین

متن سند: 

گزارش وضعیت و تغییرات دشمن چند روز قبل از عملیات فتح المبین

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: 
اسناد مرتبط