امام علی (ع) (تپه های الله اکبر) (1360/2/31)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

منطقه عملیات: تپه های الله اکبر

تاریخ عملیات: 31 / 2 / 1360

سازمان عمل کننده: مشترک سپاه و ارتش

شرح مختصر نبرد:

در تاریخ‌ 1360/2/31 عملیاتی‌ با نام‌ امام‌ علی (ع) در شمال‌ کرخه‌ و غرب‌ سوسنگرد اجرا شد. در محور اصلی این عملیات‌ که‌ در شمال‌ کرخه‌ روی‌ تپه‌های‌ الله‌اکبر به‌ اجرا در آمد، دو گردان‌ از لشکر92 با یک‌ گردان‌ از سپاه‌ از رو به‌ رو، یک‌ گردان‌ از نیروهای‌ جنگ‌های‌ نامنظم‌ از جناح‌ چپ‌ و یک‌ گردان‌ از سپاه‌ با یک‌ گردان‌ از لشکر92 از جناح‌ راست‌ تپه‌های‌ الله‌اکبر به‌ دشمن‌ حمله‌ کردند. دشمن‌ در این‌ جبهه‌ نسبت‌ به‌ سایر جبهه‌ها از خطوط‌ مستحکم‌تری‌ برخوردار بود، لیکن‌ تهاجم‌ به‌ جناحین، دشمن‌ را متزلزل‌ کرد. ضمن‌ آنکه‌ همزمانی‌ این‌ عملیات‌ با عملیات‌ غرب‌ سوسنگرد سبب‌ تجزیه‌ دشمن‌ در دو طرف‌ رود کرخه‌ شده‌ بود. با این تلا‌ش نیروهای‌ خودی‌ موفق‌ شدند در تپه‌های الله‌اکبر تلفات‌ و خسارات‌ فراوانی‌ را به‌ دشمن‌ تحمیل‌ کرده‌ و بخشی از مناطق اشغالی را آزاد کنند. 

اما در محور تپه‌ شحیطیه‌ که یک‌ گردان‌ از لشکر92 همراه‌ یک‌ گردان‌ از نیروهای‌ جنگ‌های‌ نامنظم‌ شرکت‌ داشتند، میدان‌ مین‌ دشمن‌ باعث‌ توقف‌ عملیات‌ شد. تعدادی‌ روی‌ مین‌ رفته‌ و شهید شدند، لیکن با موفقیت‌ رزمندگان‌ در تپه‌های‌ الله‌اکبر، دشمن‌ نتوانست‌ به‌ استقرار خود در منطقه‌ شحیطیه‌ استمرار بخشد و نهایتاً مجبور شد حدود 6 کیلومتر عقب‌نشینی‌ کند. در نتیجه،‌ طی‌ این‌ عملیات‌ نزدیک به 100 کیلومترمربع‌ از اراضی‌ شمال سوسنگرد از جمله‌ تپه‌های‌ الله‌اکبر و شحیطیه‌ آزاد شد.

 

منبع: اطلس راهنما4 - کتاب دشت آزادگان در جنگ صفحه87

 

از این نبرد با نام «عملیات آفندی الله اکبر» در سایت اطلاع رسانی آجا یاد شده است.