بانی بنوک (1360/3/4)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

تاریخ عملیات : 1360/3/4 تا 1360/3/9

منطقه: سیدصادق (عراق)

نیروهای سپاه مریوان شبانه به این منطقه وارد شده و پادگان بانی بنوک در شمال شرقی سیدصادق را محاصره کردند.

پس از سه روز درگیری، پادگان با 31 کشته و 27 مجروح سقوط کرد و باقیمانده نفرات مستقر در آن گریختند.

پاتک نیروهای عراقی با پشتیبانی دو فروند هواپیما و چهار بالگرد، و یک گروهان تقویت شده، به کشته شدن 50 نفر و مجروح شدن 70 نفر و اسارت 12 نفر و سقوط یک فروند بالگرد منجر شد. نیروهای سپاه مریوان بیش از این نتوانستند در منطقه بمانند و با انهدام تجهیزات پادگان به کشور بازگشتند.