سلمان (1360/10/2)

تاریخ شروع
۰۱ فروردین ۱۳۶۰
تاریخ پایان
۰۱ فروردین ۱۳۶۰

شناسنامه عملیات

زمان : 2/ 10/ 1360 تا 1360/10/4

تاریخ عملیات: 2/ 10/ 1360 تا 1360/10/4

 

این عملیات در منطقه پاسگاه کوخلان (خاو) اجرا گردید از این عملیات اطلاعات محدودی در دست است که به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

 

منبع: کتاب کردستان در جنگ ضد شورش گری و دفاع مقدس