ترتیب نیروی دشمن قبل ازشروع عملیات - مربوط به نبرد رمضان

شماره
16548
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
3
تاریخ تولید
۱۰ مرداد ۱۳۶۱

    ترتیب نیروی دشمن قبل ازشروع عملیات رمضان

    ترتیب نیروی دشمن قبل ازشروع عملیات - مربوط به نبرد رمضان

    ترتیب نیروی دشمن قبل ازشروع عملیات - مربوط به نبرد رمضان

    ترتیب نیروی دشمن قبل ازشروع عملیات - مربوط به نبرد رمضان