حمله نیروهای عراقی به پاسگاه مرزی تنگاب نو (قبل از آغاز جنگ)

شماره
34080
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۱۸ خرداد ۱۳۵۹

  گزارش ژاندارمری جمهوری اسلامی به دفتر ریاست جمهوری  از حمله نیروهای عراقی به پاسگاه تنگاب نو و پاسخ نیروهای ایرانی به آنها و تقویت پاسگاه های مرزی از طرف عراق، در تاریخ 18 خرداد 59

  از ژاجا مرکز فرماندهی رکن 3 دفترریاست جمهوری رونوشت وزارت کشور

  برابر گزارش ناحیه ژاندارمری کرمانشاه

  1- ساعت 12:45 روز 18 خرداد 1359 مامورین پاسگاه قلعه یهودی کشور عراق، پاسگاه تنگاب نو ایران را زیر آتش قرارداده و مامورین پاسگاه به تیراندازی آنان پاسخ داده و دراین تیراندازی تلفاتی به افراد خودر وارد نشده است.

  2- وضعیت منطقه در نوار مرزی مهران آرام، لیکن کشور عراق در حال تقویت پاسگاه های مرزی بوده و خودروهای آنها در رفت و آمد هستند.

  فرمانده ژاجا سرتیپ ظهیرنژاد

  34080