حمله هوایی دشمن به نوسود و استفاده از بمب شیمیایی

شماره
86519
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۲۷ اسفند ۱۳۶۶

    طبق تلکس از ژاندارمری جمهوری اسلامی درساعت 10:45 در تاریخ  66/12/27 هواپیماهای دشمن به حریم هوایی منطقه نوسود تجاوز کرده و چند بمب شیمیایی در یک کیلومتری جنوب بخش نودشه پرتاب کرده اند.

    حمله هوایی دشمن به نوسود و استفاده از بمب شیمیایی