گزارش تصویری بازدید دکتر علی ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

دکتر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب اسلامی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بازدید کرد.

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بازدید دکتر ولایتی از مخزن مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس