عملیات رمضان

مدیریت بررسی‌های تاریخی

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

۱۳۸۴/۰۱/۰۱

مهران در جنگ

امیرحسین کیهان‌پناه

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

۱۳۹۰/۰۱/۰۱