قرارگاه رمضان

قرارگاه رمضان با هدف هماهنگ سازی فعالیتهای چریکی و اجرای عملیات نفوذی در داخل خاک عراق و حمایت از نیروهای مسلح معارض با نظام بعثی تاسیس گردید.

اطلاعات مربوط به قرارگاه ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد